• +385 91 263 4246
Goga Kiss
http://ws.nausys.com/rest/yacht/1061749/pictures/main.jpg http://ws.nausys.com/rest/yacht/1061749/pictures/layout.jpg http://ws.nausys.com/rest/yacht/1061749/pictures/layout.jpg http://ws.nausys.com/rest/yacht/1061749/pictures/main.jpg http://ws.nausys.com/rest/yacht/1061749/pictures/p.jpg http://ws.nausys.com/rest/yacht/1061749/pictures/p1.jpg

Goga Kiss (Bavaria Cruiser 37 - 3 cab.)

Base: Split - ACI